ભૌગોલિક ૨ચના

અમરેલી ૨૧.૬૨° N ૭૧.૨૩° E. પર વસેલું છે.