અરજી ફોર્મ માટે

(૧) જન્મની નોંધણી કરાવવા માટેનું અરજી ફોર્મ (Birth Registration Form)

(૨) જન્મની નકલ મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ (Birth Copy Form)

(૩) મરણની નોંધણી કરાવવા માટેનું અરજી ફોર્મ (Death Registration Form)

(૪) મરણની નકલ મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ (Death Copy Form)

(૫) મિલકત ટ્રાન્સફર માટેનું અરજી ફોર્મ (Property Transfer Form)

(૬) મિલકત આકારણી માટેનું અરજી ફોર્મ (Property Assessment Form)

(૭) વ્યવસાયવેરા ઇ.સી નોંધણી માટેનું અરજી ફોર્મ (Professional Tax EC Registration Form)

(૮) વ્યવસાયવેરા આર.સી નોંધણી માટેનું અરજી ફોર્મ (Professional Tax RC Registration Form)

(૯) બાંધકામ પરવાનગી મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ (Building Permission Form)

(૧૦) સામાન્ય ફરીયાદ કરવા માટેનું અરજી ફોર્મ (General Complain Form)

(૧૧) રહેવાશીનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ (Residence Certificate Form)

(૧૨) બિનખેતી હુકમ(Binkheti Hukam Form)

(૧૩) જૂનું મકાન પડાવા માટેનું અરજી ફોર્મ (Old Proeprty Demolition Form)